0


เกี่ยวกับเรา

         บริษัทดิจิทรอนโซลูชั่นส์ ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย คุณเชาวน์ เปรมสุริยา ซึ่งมีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับงานด้านวีดีโอมายาวนาน จึงได้คิดริเริ่มท่ีจะเป็นผู้จัดจําหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมสําหรับงานวิดีโอระดับมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสายงานทางด้านวิทยุโทรทัศน์ ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 20 ปี จึงช่วยให้ลูกค้ามีผลงานท่ีมีคุณภาพออกสู่สาธารณะ

วิสัยทัศน์

         เราเป็นผู้นําในการจําหน่ายและให้บริการสำหรับอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านภาพและระบบออกอากาศแก่ลูกค้าทั้งองค์กร-ขนาดใหญ่และเล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการผลิตรายการและระบบ, การตัดต่อ, การจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง รวมถึงระบบออกอากาศเพื่อให้ลูกค้าสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ เรายังได้สร้างคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย ด้วยความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น ที่จะสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

นโยบาย

      บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารน้ัน มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสําคัญที่จะดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแลรักษาสังคมภายใตัหลักจริยธรรม ไม่สนับสนุนการดําเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังมีแนวความคิดว่า เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทํางานด้านการสื่อสารทั้งทาง วิทยุและโทรทัศน์นั้น ไม่ใช่ธุรกิจแค่ซื้อมาขายไป หากแต่ขึ้นอยู่กับการบริการ ซึ่งนับรวมไปถึงการให้บริการ ออกแบบระบบ ให้คําปรึกษา จัดฝึกอบรม แก้ไขปัญหา ซ่อมบํารุง บริการต่างๆ เหล่าน้ีนับเป็นปัจจัยสําคัญที่ ทําให้บริษัทฯของเราแตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง

 

ลูกค้าของเรา

    บริษัทดิจิทรอนโซลูชั่นมีลูกค้าใช้บริการเพื่องานหลากหลายประเภท สามารถแบ่งกลุ่มออกได้ดังนี้ 


สถานีโทรทัศน์

ออกแบบและติดตั้งระบบจัดการข้อมูลวีดีโอ ต่าง ๆ ในรูปแบบ Digital เพื่อให้สะดวกในการจัดเก็บ สืบค้นและออกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เช่น Mcot, สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ASTV, PPTV , Amarin TV, Mono 29, True Vision, Media Studio (ช่อง7) และ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ

    บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ภาพและเสียงระดับมืออาชีพเพื่อใช้ในการจัดทําสื่อ รวมถึงการถ่ายทอดเหตุการณ์สําคัญต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


บริษัทผู้ผลิตรายการชั้นนํา

    ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์งานสตูดิโอ, ตัดต่อ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผล งานต่างๆ เพื่อออกอากาศให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ได้แก่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด, บริษัท ในเครือของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ,บริษัท 2020 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด, บริษัท ชลลัมพี โปรดั๊ กชั่น จํากัด, บริษัท โรส มีเดีย จํากัด, บริษัท เอ็ม เทอร์นี้ไนน์ จํากัด และอื่น ๆ อีกมากมาย


สถานศึกษา สถาบันการศึกษาชั้นนําต่าง ๆ

    ออกแบบและติดตั้ง LAB คอมพิวเตอร์บน Platform Macintosh เพื่อสถานที่จัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียน เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานนอกเหนือจากระบบอื่นๆ อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัย ศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

งานของเรา

Digitron Solutions รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ให้บริการเช่าระบบ Ingest video ในงานประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 35

Digitron Solutions 

รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ให้บริการเช่าระบบ Ingest video สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส’ เสด็จเยือนไทย จารึกในดวงใจคริสตชน


งานออกแบบและติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่งานติดตั้งห้องปฎิบัติการ MAC OS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารเครื่องมือ 7

และยังมีงานอื่น ๆ อีกมากมายที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกกลุ่มลูกค้า

Our Partners