The Leader of
Professional Digital
Video Audio
Broadcast Solutions

บริษัทดิจิทรอนโซลูชั่นส์ ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย คุณเชาวน์ เปรมสุริยา ซึ่งมีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับงานด้านวีดีโอมายาวนาน จึงได้คิดริเริ่มท่ีจะเป็นผู้จัดจําหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมสําหรับงานวิดีโอระดับมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสายงานทางด้านวิทยุโทรทัศน์ ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 20 ปี จึงช่วยให้ลูกค้ามีผลงานท่ีมีคุณภาพออกสู่สาธารณะ

Digitron Solutions

Vision

เราเป็นผู้นําในการจําหน่ายและให้บริการสำหรับอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านภาพและระบบออกอากาศแก่ลูกค้าทั้งองค์กรขนาดใหญ่และเล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกในการผลิตรายการและระบบ, การตัดต่อ, การจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง รวมถึงระบบออกอากาศเพื่อให้ลูกค้าสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ เรายังได้สร้างคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย ด้วยความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น ที่จะสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

Policy

บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารน้ัน มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสําคัญที่จะดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแลรักษาสังคมภายใตัหลักจริยธรรม ไม่สนับสนุนการดําเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังมีแนวความคิดว่า เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทํางานด้านการสื่อสารทั้งทาง วิทยุและโทรทัศน์นั้น ไม่ใช่ธุรกิจแค่ซื้อมาขายไป หากแต่ขึ้นอยู่กับการบริการ ซึ่งนับรวมไปถึงการให้บริการ ออกแบบระบบ ให้คําปรึกษา จัดฝึกอบรม แก้ไขปัญหา ซ่อมบํารุง บริการต่างๆ เหล่าน้ีนับเป็นปัจจัยสําคัญที่ ทําให้บริษัทฯของเราแตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง

Our Works

 • ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์สตูดิโอและห้องควบคุมให้กับทาง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อาคาร 20 ชั้น 4
  ( ตุลาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 )

 • ออกแบบและติดตั้งระบบจัดการข้อมูลภาพและเสียงผ่านโครงข่ายใยแก้วนําแสง [SAN System] ให้กับทาง MCOT 1
  ( สิงหาคม – พฤศจิกายน 2554 )

 • Set ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บน Macintosh พร้อม โปรแกรม Final Cut Pro ที่ศูนย์มีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • ติดตั้งอุปกรณ์ศูนย์มัลติมีเดียส่วนกลางเพื่อจัดเก็บข้อมูลและออกอากาศการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ งานกีฬามหาวิทยาลัยโลก
  (กันยายน 2550)

 • ติดตั้งอุปกรณ์ศูนย์มัลติมีเดียส่วนกลางงานพิธีเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ
  (กันยายน 2549)

 • Set ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บน Macintosh พร้อม โปรแกรม Final Cut Pro ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • ริเร่ิมโครงการการเรียนการสอนแนวใหม่โดยใช้ iPad กับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  (เมษายน – พฤษภาคม 2554)

 • บริการให้เช่าเครื่องตัดต่อพร้อมดูแลระบบตัดต่อทั้งหมดในงานอาเซียนซัมมิทที่หัวหิน 

  (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2552)

 • ร่วมกับ อสมท. บริการเครื่องและติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์ข่าวกลางของงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  (2549)

 • ติดตั้งระบบตัดต่อและระบบออกอากาศเคลื่อนท่ีให้กับศูนย์ข่าวภูมิภาคของ อสมท. เช่น 
เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ภูเก็ต

 • ออกแบบและติดตั้งระบบ SAN System สําหรับระบบตัดต่อข่าวและรายการช่อง TNN

 • ติดตั้งระบบ NAS ด้วย EditShare ให้กับทาง Channel V Thailand

 • Set ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บน Macintosh โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
  (2553)

 • ดูแลระบบตัดต่อให้กับทางบริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

 • ออกแบบและจัดทําระบบ PlayOut (OASYS) ให้กับ บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บอรดคาสติ้ง

 • จัดทําระบบ PlayOut & Record ให้กับบริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จํากัด

 • จัดทําระบบ Storage ให้กับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 • จัดทําระบบ PlayOut & Record ให้กับบริษัท ทรู วิชั่น จํากัด